VĪZIJA UN VĒRTĪBAS

VĪZIJA

BE Group ir mūsu tirgu profesionālākais, veiksmīgākais un visaugstāk novērtētais ar tērauda produktiem saistīto pakalpojumu uzņēmums.


BIZNESA IDEJA

BE Group ir neatkarīgs un efektīvs tērauda, nerūsošā tērauda, kā arī alumīnija materiālu un ar to saistīto pakalpojumu sniedzējs būvniecības un apstrādes rūpniecības uzņēmumiem.

EFEKTĪVA IZPLATĪŠANA

Piedāvājām efektīvus iepirkšanas, transportēšanas un uzglabāšanas kanālus.


MŪSU VĒRTĪBAS

BE Group ir raksturīga spēcīga uzņēmējdarbības kultūra, kas balstās veselīgas un ētiska uzņēmējdarbības principos. Mūsu vērtības vēsta par mūsu attieksmi pret citiem — darba kolēģiem, klientiem, piegādātājiem un citiem cilvēkiem, ar kuriem esam saskarē.

DINAMISKUMS

INOVATIVITĀTE / FUNKCIONALITĀTE

Straumi mainīgā pasaulē vēlamies būt dinamiski un veikt nepārtrauktu mūsu darbības metožu izvērtēšanu. Esam inovatīvi un aizrautīgi meklējam jaunas darbības metodes un iespējas. Uz priekšu virzāmies, ātri izmēģinot un disciplinēti īstenojot jaunus risinājums 

CAURSKATĀMĪBA

IZPILDE / VADĪBA

Caurskatāmība un dalīšanās pieredzē ir izšķiroši svarīga, lai mēs spētu mācīties cits no cita, paplašināt savas zināšanas un atrast jomas, kuras ir nepieciešams attīstīt un pilnveidot. Caurskatāmība nozīmē arī skaidrus mērķus un vienotu skatījumu par gaidām un sasniegumiem. Priekšroku dodam skaidrai saziņai un tūlītējām atsauksmēm.

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

VIDE / CILVĒKI / IENESĪGUMS

Ilgtspējīga attīstība ir vienīgais ceļš uz uzņēmuma veiksmīgu darbību ilgtermiņā. Tas jāņem vērā, pieņemot visus lēmumus, gan ikdienas, gan stratēģiskos. Mums līdz minimumam ir jāsamazina mūsu uzņēmējdarbības ietekme uz apkārtējo vidi, un katrs ir atbildīgs arī par godīgas un cieņpilnas attieksmes izrādīšanu citiem. Ilgtspējīga attīstība nozīmē arī ienesīgumu. Kā ienesīgs uzņēmums mēs varam investēt visjaunākajās tehnoloģijās un nodrošināt mūsu darbību ilgtermiņā.